DSS Recykling

Jesteśmy przejrzyści jak szkło

YouTube Facebook
Ochrona środowiska

Troska o środowisko

Dbamy o powietrze

Bilans dowożonych surowców i produktów wytwarzanych przez DSS Recykling nie wykazuje różnic mogących świadczyć o stratach przetwarzanego materiału poprzez odprowadzanie tych zanieczyszczeń do powietrza.

W celu ochrony powietrza stosujemy cały szereg, wzajemnie się uzupełniających, technologii i procedur:

  • proces załadunku stłuczki szklanej prowadzimy przy zapewnieniu zraszania wodą oraz zgodnie z zaleceniami w ustawianiu łyżki ładowarki przy zsypie pionowo w dół, co znacznie ogranicza emisję,
  • proces rozdrabniania prowadzimy na wilgotnym materiale w zamkniętych przestrzeniach urządzeń, a główne procesy przetwarzania odpadów przeprowadzamy w zamkniętej hali produkcyjnej,
  • stosujemy zraszanie za pomocą automatycznie sterowanych zraszaczy,
  • każdy z naszych układów separacji powietrznej wyposażony jest w zestaw urządzeń oczyszczających składających się z cyklonu i filtra tkaninowego,
  • regularnie sprzątamy i zamiatamy obszar drogi dojazdowej, parkingów, placów manewrowych i dojazdowych (kilka razy w ciągu tygodnia).

Dbamy o wodę

Proces przetwarzania stłuczki szklanej należy do technologii, w których nie powstają żadne ścieki przemysłowe. Nasza instalacja wyposażona jest we wszystkie możliwe zabezpieczenia wynikające z dokumentacji zalecanych dla tego procesu oraz prowadzona zgodnie z praktyką stosowaną w zakładach przetwarzania szkła poza granicami kraju (Niemcy, Dania). Na terenie naszego zakładu powstają jedynie ścieki w postaci wód opadowych i roztopowych oraz ścieki bytowe. Woda używana do zraszania szkła nie dostaje się do kanalizacji.

Przestrzegamy norm

Instalacja do przetwarzania stłuczki szklanej w Centrum Recyklingu Szkła DSS Recykling Spółka z o.o. w Dąbrowie Górniczej w żadnym elemencie wpływu na środowisko, nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska.

Badania hałasu

Nasz zakład znajduje się w znacznym oddaleniu od terenów podlegających ochronie – w obniżeniu terenu i na skrzyżowaniu dwóch linii kolejowych znajdujących się na wysokich nasypach kolejowych, co powoduje, że hałas jest odbijany i tłumiony w wyniku ukształtowania terenu, a zabudowa mieszkaniowa jest ekranowana.

Wszystkie stosowane urządzenia są nowe, w dobrym stanie technicznym i charakteryzują się niskimi mocami akustycznymi.

W celu oceny wpływu DSS Recykling w Dąbrowie Górniczej na stan klimatu akustycznego w otoczeniu podczas normalnej pracy instalacji przeprowadzono pomiary hałasu w środowisku. Pomimo, że instalacja zgodnie z obecnym pozwoleniem nie może pracować w porze nocnej, przeprowadzono dodatkowe pomiary wpływu instalacji na tereny chronione przed hałasem w porze nocnej. Dla potrzeb realizacji pomiarów w porze nocnej instalacja została specjalnie uruchomiona, o czym wyprzedzająco poinformowano Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej. Pomiary wykonano przy użyciu sprzętu pomiarowego o 1 klasie dokładności. W czasie ich prowadzenia pracowała maksymalna ilość źródeł hałasu dla normalnej pracy zakładu.

Wyniki wszystkich przeprowadzonych badań jednoznacznie wskazują, że praca DSS Recykling nie powoduje przekroczeń dopuszczalnych, równoważnych poziomów dźwięku na terenach chronionych przed hałasem – zarówno w ciągu dnia, jak i nocą.

 

Ekologia

Ochrona środowiska naturalnego to najważniejszy aspekt działalności DSS Recykling.

Jakość

Poziom świadczonych przez nas usług i wprowadzone normy potwierdzają liczne certyfikaty jakości.

Bezpieczeństwo

Prezentujemy wyniki badań, raportów i analiz. Przestrzegamy najsurowszych norm.

Ładowanie...