DSS Recykling

Jesteśmy przejrzyści jak szkło

YouTube Facebook

Aktualności

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Modernizacja DSS Recykling bez zwiększania pryzm i budowy nowych hal

30.03.2015

W konsekwencji wielomiesięcznych sporów o modernizację DSS Recykling w Dąbrowie Górniczej wniosek o zwiększenie efektywności naszego zakładu jest obecnie rozpatrywany przez Urząd Miasta Katowice. Co zaskakujące, zdaniem urzędników, najlepszym rozwiązaniem byłoby postawienie w Strzemieszycach nowej hali i zwiększenie terenu zajmowanego przez DSS Recykling. Nigdy tego nie chcieliśmy.

W piśmie do Urzędu Miasta Katowice z dnia 14 stycznia 2015r. przedstawiliśmy wyjaśnienia dotyczące planów rozbudowy, którymi w wiosennym wydaniu informatora "Jesteśmy przejrzyści jak szkło" dzielimy się także z mieszkańcami Strzemieszyc.
 

1. DSS Recykling zamierza rozbudować instalację do odzysku stłuczki szklanej o 2 linie technologiczne umiejscowione w dotychczasowych halach produkcyjnych: linię segregacji szkła oraz linię przetwarzania stłuczki szklanej. Planujemy wyposażenie tych linii w moduły rentgenowskie.

2. Wariant alternatywny, zaproponowany przez urzędników, to budowa nowej hali technologicznej w północnowschodniej części zakładu, w której zlokalizowane byłyby obie projektowane linie technologiczne. Powierzchnia nowej hali musiałaby wynosić ok. 2000 m2. Hala w wariancie alternatywnym miałaby być wybudowana na terenie, który obecnie stanowi teren zielony – biologicznie czynny.

3. Budowa nowych hal, obok istniejącego zakładu, wymaga zajęcia dodatkowego obszaru pod działalność przetwarzania odpadów, co naszym zdaniem jest rozwiązaniem nieracjonalnym i przede wszystkim – pogarszającym warunki ochrony środowiska. Dlatego projektowane linie technologiczne od samego początku zamierzaliśmy umieścić w istniejących halach, a do magazynowania odpadów stłuczki szklanej wykorzystać istniejące obiekty oraz place magazynowe. 

 
Wykaz czynników determinujących rozbudowę i modernizację DSS Recykling w Dąbrowie Górniczej.
 

1. Zapisy miejscowego planu zagospodarowania – budowa nowej hali spowoduje dalsze zwiększenie wskaźnika intensywności zabudowy, który już obecnie wynosi 60% powierzchni działki. W tej sytuacji zdecydowano o wyborze miejsca lokalizacji nowych instalacji wewnątrz istniejących hal, aby nie uszczuplać terenów zielonych.

2. Uwarunkowania technologiczne nowej instalacji – są korzystniejsze przy lokalizacji nowych linii wewnątrz istniejących hal, bo nie wymagają zajęcia dodatkowych terenów.

3. Rozmieszczenie poszczególnych obiektów i budynków na terenie zakładu – chcemy maksymalnie ograniczyć transport i przemieszczanie surowców. Budowa alternatywnej hali spowoduje wydłużenie dróg dojazdowych. Ponadto budowa nowej hali wymaga przebudowy kanalizacji deszczowej. Tymczasem w ostatnim roku założyliśmy dodatkowe, specjalne filtry na wodę deszczową wpadającą do Rakówki.

4. Logistyka transportu odpadów szkła – wybudowanie nowej hali na jedynym wolnym obecnie terenie spowoduje wzrost ruchu pojazdów przewożących odpady stłuczki szklanej. Miejsce lokalizacji instalacji wewnątrz istniejących hal jest zatem korzystniejsze.

5. Możliwość ograniczenia emisji substancji i energii do środowiska – uruchomienie oddzielnych instalacji dla przetwarzania stłuczki szkła flotacyjnego i opakowaniowego skróci czas przetwarzania poszczególnych rodzajów stłuczki.

 

Nasz plan rozbudowy jest jednocześnie planem najkorzystniejszym dla środowiska. Modernizacja Centrum Recyklingu Szkła umożliwi odzysk znacznie większej ilości odpadów stłuczki szklanej, która obecnie kierowana jest do składowania. Wykorzystanie trzech linii technologicznych przyczyni się do precyzyjnego przetwarzania poszczególnych rodzajów szkła i osiągnięcia ściśle określonego rodzaju produktu, przy znacznym zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej i skróceniu czasu magazynowania poszczególnych surowców przeznaczonych do przetworzenia. Zastosowanie stłuczki szklanej w procesach topienia szkła zmniejsza energochłonność procesów produkcji szkła i wełny szklanej, co przekłada się na zmniejszoną emisję zanieczyszczeń pyłowo-gazowych w Dąbrowie Górniczej.

Lokalizacja zgodna jest z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a przedsięwzięcie chcemy zrealizować z maksymalnym wykorzystaniem istniejącej infrastruktury. Nie wiąże się z wycinką drzew czy z przekształceniem innych terenów zielonych. W przypadku niepodejmowania inwestycji nie będzie możliwe efektywne przetwarzanie stłuczki szklanej przez nasza firmę. Będziemy dalej pracować, ale nie osiągniemy najwyższej jakości surowca, bo jest on obecnie przetwarzany na jednej, wspólnej linii technologicznej. W ujęciu środowiskowym niezrealizowanie przedsięwzięcia oznacza, że olbrzymia część odpadów z najbliższych hut szkła, które są zarówno naszymi odbiorcami jak i dostawcami, zostanie poddana procesowi odzysku w innych firmach i transportowana do innych instalacji, co spowoduje konieczność transportu odpadów na dużo większe odległości.

 

Jeśli nie zmodernizujemy naszej firmy, z punktu widzenia lokalnej społeczności, zmniejszy się ilość przyjeżdżających do DSS Recykling pojazdów o 5 dziennie, ale znacznie wzrośnie ilość samochodów dowożących brakujące surowce do huty.

Ładowanie...